Arbejdsbetingelser og vilkår

 • Fakturaens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet (typisk tilgængeligt for stige og montør. Endvidere at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang. Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt.). Vurdering af behovet for evt. leje af lift påhviler sælger idet, alle arbejdsregler skal overholdes. Betaling for leje af lift påhviler kunden. Montagen fordrer at befæstningen finder sted i materiale der er egnet. Væg og gulv skal være plane, samt i lod og vage. Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontage, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og el-installationer. Evt. skader anses som hændelige og SmartCam Security påtager sig intet ansvar herfor. Eventuel udbedring/efterreparationer af væg, mur ol. indgår ikke i leverancen med mindre dette er specifikt beskrevet ordrebekræftelsen. Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm, 230 V uden for SmartCam Securitys leverance, med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelse/tilbud. Et hvert kabeltræk i anses for at være den korteste vej og synlig installation. Montøren kan dog frit vælge andet. Ønskes skjult installation udføres dette på time basis, og vil blive faktureret særskilt enhver form for eventuel nedgravning af kabler og kabelføring til andet udstyr er uden for SmartCam Securitys leverance.


 • Materiel til rådighed ved SmartCam Security montage. Det påhviler kunden at sørge for adgang til 230 V til brug for montagearbejdet. Såfremt der ønskes remote connection til systemet, enten til brug for billede transmission eller service modul ifb. Med serviceaftale påhviler det kunden, at få etableret internet-stik i umiddelbar nærhed af centralplacering.


 • Kunde er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning samt til ikke at krænke 3. mand ved materiale m.v. ved brug af SmartCam Securitys produkter. Det gælder blandt andet pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende.


 • Kunden skal efterleve betingelser og retningslinjer for SmartCam Security samarbejdspartnere/ leverandører inden for de respektive områder.


 • SmartCam Security fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. brugt hos kunden. For dette er kunden den til enhver tid ansvarlige.


 • Afvigelser af disse retningsbetingelser er kun gældende hvis det udtrykkeligt fremgår specificeret i kundens aftale med SmartCam Security


 • Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændringer samt ændringer i kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til SmartCam Security


 • Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, og de betingelser der måtte være, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten. Dette kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er stoppet 2 dage efter afsendelsen af en skriftlig advarsel. Denne skal indeholde et grundlag for beslutningen og en tydelig advarsel omkring følgerne.

Betalingsbetingelser

 • Alle priser angivet af SmartCam Security er netto danske kroner ekskl. moms med mindre andet er angivet.


 • Materialeleverance 1 dage netto fra levering og montage leverance 1 dage netto. Sælger kan frit vælge at fakturere såvel levering og montage beløbet samlet 1 dage netto fra påbegyndt montage. Sælger kan frit vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept. En eventuel forsinkelse af den aftalte montage startdato, giver ikke kunden ret til udskydelse af betalingstidspunktet for selve materialeleverancen.


 • Ved opgaver til DKK 2.000,- ekskl. moms og derover kan SmartCam Security kræve op til 50% af beløbet forudbetalt.


 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører, at rabatter ophæves og opkræves til fulde. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdato med den til enhver af SmartCam Security tid fastsatte rentesats, p.t 2% pr. påbegyndt måned, som vil fremgå af fakturaen. Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til lov om kreditaftaler af 1990, indtil samtlige ydelser er betalt incl. Eventuelle renter og gebyrer. SmartCam Security forbeholder sig ret til at elektronisk at spærre adgangen til og lukke overvågningssystemet ned, således at dette ikke længere er i drift indtil fuld betaling har fundet sted. Ejendomsretten overføres først, når leverancen er fuldt ud betalt. Kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde foretage retslige dispositioner over leverancen, ligesom kunden er forpligtet til at holde denne forsikret mod tab ved skader, som kunden kan få dækket ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab. Forsikringen skal dække skader opstået ved hændelige begivenheder eller udefra kommende hændelser, f.eks. brand, indbrud, hærværk, vandskade, overlast, elektroniske forstyrrelser, lynskader eller lign.


 • SmartCam Security forbeholder sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale, marketing og forespørgelser. Kunden giver dertil SmartCam Security lov til at bruge kundens navn, logo, reference og løsninger i denne forbindelse.


 • SmartCam Security er berettiget til at indstille alle services m.v. uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning, konkurs eller hvis SmartCam Security kontrakter, betingelser eller betalinger ikke overholdes.


 • Alt arbejde ud over hvad der indgår i tilbud, foregår på timebasis. Her faktureres for hver påbegyndte halve time.


 • Et tilbud afgivet af SmartCam Security er gyldigt i 20 dage fra tilbudsdato. Ønskes der tilføjelser eller ændringer til det afgivne tilbud, skal der udarbejdes et nyt tilbud.

Garantibetingelser

 • Ved overdragelse af det leverede overtager kunden overfor 3. Part alle forpligtigelser, som er forbundet med driften og eventuelle forstyrrelser forårsaget heraf. I en periode på 12 måneder for erhverv og 24 måneder for private fra varens leveringsdato, påtager SmartCam Security sig udbedring af fejl i det leverede anlæg, når fejlen har karakter af materiale- og fremstillingsfejl. Fejl, der skyldes overlast, slitage og eller fejlbetjening, er ikke omfattet af SmartCam Security afhjælpningspligt. SmartCam Security omskifter eventuelt defekte dele ved levering af nye eller reparerede dele for egen regning og afholder den ved fejlens udbedring medgåede arbejdstid og kørsel. Udbedringer skal kunne udføres fortløbende indenfor SmartCam Security normale arbejdstid. SmartCam Security påtager sig intet ansvar for leverancer, som ikke er fortaget af SmartCam Security eller dennes underleverandører, som en del af den indgående entreprise/købsaftale.


 • Opbevaring af IP-adresser:


 • SmartCam Security forbeholder sig ret til at opbevare IP-adresse til kundens overvågningsløsning. IP-adressen benyttes udelukkende til servicebrug og VSM (virtuel sign monitor) såfremt denne ydelse er tilvalgt. Kunden har mulighed for selv at ændre adgangskoden såfremt, at det ikke ønskes SmartCam Security har billede mæssig adgang til systemet. Produkt ansvar!


 • SmartCam Securitys ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger. SmartCam Security dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til til SmartCam Securitys produkter. SmartCam Security hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod, samt driftstab tidstab, avancetab eller lignede indirekte tab. SmartCam Security ansvar er begrænset således, at erstatningen i intet tilfælde kan overstige Kr. 100.000. Enhverv skade skal omgående meldes til SmartCam Security. Udbedring heraf kan ske efter SmartCam Security forudgående skriftlige accept. SmartCam Security påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign,


 • SmartCam Security forbeholder sig ret til, af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. I disse tilfælde vil SmartCam Security være underlagt en tavshedspligt overfor tredjepart. Dertil kan SmartCam Security ikke holdes ansvarlig for tab af data. Det er kunden som står for at foretage de nødvendige backups.


 • Skriftlige aftaler betragtes som bindende.


 • SmartCam Security kan ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden.

Driftaftale

 • Foruden ovenstående betingelser gælder følgende betingelser for service aftaler med SmartCam Security.
 • Aftalen dækker serviceudbedring af systemet, hvis det har fejl/defekter opstået ved almindeligt brug. Serviceaftalen dækker kørselsomkostninger til hele Sjælland, teknikerens tid, forbrugsmaterialer herunder stik, kabler, udskiftning af defekte kameraer, server mv.
 • Driftsgaranti - Går systemet ned, kommer vi med et andet system mens det er til reparation.Driftsovervågning via opkobling såfremt dette er tilvalgt.
 • Aftalen dækker ikke strømsvigt, hærværk, brand, tyveri, bruger fejl, justering af kameraer, almindeligt eftersyn uden fejl på systemet o.lign.
 • Fejl udbedres inden for 5 dage efter fejlmelding. Ved totalt nedbrud opgraderes service opgaven for hurtigere udbedring.
 • Aftalen er baseret på en årlig forud fakturering. Aftalen kan opsiges med gensidigt 3 måneders varsel.
 • Aftalen dækker ikke leje af lift.
 • Aftalens pris reguleres en gang årligt med en prisstigning på 3%.


 • SmartCam Security er frit stillet til at vælge at skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter.


 • SmartCam Security kan ikke holdes ansvarlig for tredjeparts fejl som nedetid på servere med mv.


 • SmartCam Security kan til enhver tid ændre i disse retningslinjer uden varsel. Det er kundens ansvar at holde trop.

Salgsvilkår


AFTALEVILKÅR


 • 1. RETURPOLITIK
 • Kontakt sc-security.dk, før du returnerer en vare.
  Du kan returnere en vare inden for 14 dage efter leveringen. Varen skal være ubrugt. Hvis varen er ødelagt eller brugt, bliver den ikke refunderet. Sørg for at vedlægge kontaktoplysninger sammen med returpakken og om muligt forsyne os med et trackingnummer og en kort beskrivelse af din sag.
  sc-security.dk anbefaler, at du får en kvittering og et pakke-id for returpakken fra leveringstjenesten, da det gør det lettere at følge returforsendelsen, hvis der er behov for det. Du modtager en tilbagebetaling fra sc-security.dk, hvis varen kan returneres. Hvis du betalte via faktura, har vi brug for et bankkontonummer for at overføre pengene. Det er lettest at sende kontonummeret via mail.


 • 1.2 VARER DER IKKE KAN RETURNERES
 • Adskillige typer varer kan ikke returneres. Letfordærvelige varer som mad, blomster, aviser eller magasiner kan ikke returneres. Vi accepterer heller ikke produkter til intim brug eller hygiejneartikler, farlige materialer eller brandbare væsker eller gasser. Af yderligere varer, der ikke kan returneres, er: Gavekort, software, der downloades, og visse vare til sundhed og personlig hygiejne.

 • 1.3 LEVERING
 • Hvis du vil returnere din vare, skal du kunne fremvise en kvittering eller et købsbevis. Du må ikke sende varen til producenten. Du skal sende din vare til: sc-security.dk, Ishøj, 2635, Bjerggården 9, 1.tv, Danmark
  Du er ansvarlig for betaling af dine egne forsendelsesomkostninger, når du returnerer varen. Forsendelsesomkostningerne refunderes ikke. Hvis du modtager en tilbagebetaling, trækkes omkostningerne forbundet med returforsendelsen fra tilbagebetalingen. Det varierer, hvor lang tid det tager at bytte et produkt, afhængigt af hvor du bor.
  Hvis du sender en vare med en værdi på mere end DKK 500,-, bør du sende den som pakke, så den kan spores, eller købe leveringsforsikring. Vi garanterer ikke, at vi modtager returforsendelsen.

 • 2. TILBAGEBETALINGSPOLITIK
 • Vores politik gælder i 14 dage. Hvis der er gået 14 dage siden dit køb, kan vi hverken tilbyde at refundere eller bytte varen. Varen kan returneres, hvis den er ubrugt og i samme stand, som da du modtog den. Den skal også være i den originale emballage.

 • 2.1 TILBAGEBETALINGER
 • Så snart vi har modtaget og gennemgået din returvare, sender vi en mail om, at vi har modtaget returvaren. Vi informerer også om, hvorvidt returvaren godkendes eller afvises.
  Hvis den godkendes, behandles din tilbagebetaling, og pengene sættes ind på dit betalingskort eller tilbagebetales via den oprindelige betalingsmetode inden for et bestemt antal dage.

 • 2.2 DELVISE TILBAGEBETALINGER
 • I visse situationer ydes kun delvise tilbagebetalinger (hvis relevant): Bøger med tydelige brugspræg, cd'er, dvd'er, software, videospil eller plader, der er blevet åbnet. En vare, der ikke er i den oprindelige stand, som er ødelagt eller mangler dele af årsager, der ikke skyldes vores fejl. Varer, der returneres mere end 30 dage efter leveringen.

 • 2.3 FORSINKEDE ELLER MANGLENDE TILBAGEBETALINGER
 • Hvis du ikke har modtaget en tilbagebetaling endnu, skal du tjekke din bankkonto igen. Kontakt derefter din kreditkortudbyder. Det kan tage noget tid, før tilbagebetalingen vises. Kontakt derefter din bank. Der er ofte behandlingstid, før en returbetaling sættes ind. Hvis du har foretaget dig alt dette, og du stadigvæk ikke har modtaget tilbagebetalingen, kan du kontakte os på bogholderi@sc-security.dk.

 • 2.4 UDSALGSVARER
 • Varer til normal pris kan refunderes. Det kan vores udsalgsvarer desværre ikke.

 • 2.5 OMBYTNINGER
 • Vi bytter kun varer, hvis de er fejlbehæftede eller ødelagte. Hvis du vil bytte varen til den samme vare, skal du sende en mail til os på bogholderi@sc-security.dk og sende din vare til: sc-security.dk, Ishøj, 2635, Bjerggården 9, 1.tv, Danmark

 • 2.6 GAVER
 • Hvis varen blev angivet som en gave, da den blev købt, og sendes direkte til dig, modtager du et gavekort på beløbet for returneringen. Når vi modtager den returnerede vare, sender vi et gavekort til dig via mail.
 • Hvis varen ikke blev angivet som en gave, da den blev købt, eller hvis gavegiveren fik gaven sendt til sig selv for senere at give dig den, sender vi en tilbagebetaling til gavegiveren, og vedkommende informeres om din returnering.

 • 3. FORTROLIGHEDSPOLITIK 3.1 HVAD GØR VI MED DINE OPLYSNINGER?
 • Når du køber en vare i vores butik, indsamler vi – som en del af købs- og salgsprocessen – de personlige oplysninger, som du giver os, f.eks. navn, adresse og mailadresse.
  Når du besøger vores butik, modtager vi også din computers IP-adresse automatisk, så vi kan få oplysninger om din browser og dit operativsystem.

 • 3.2 MAILMARKETING
 • Med din tilladelse sender vi muligvis mails om vores butik, nye produkter og andre opdateringer.

 • 3.3 SAMTYKKE
 • Når du giver os dine personlige oplysninger for at fuldføre en transaktion, bekræfte dit kreditkort, afgive en ordre, træffe aftale om en leverance eller returnering af et køb, giver du samtidig dit samtykke til, at vi indsamler oplysningerne og udelukkende bruger dem til det pågældende formål.
  Vi beder også om dine personlige oplysninger af en sekundær årsag, nemlig marketing. I den forbindelse vil vi enten spørge dig direkte om dit samtykke eller give dig mulighed for at sige nej.

 • 3.4 TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE
 • Hvis du efterfølgende skifter mening, kan du når som helst trække dit samtykke til, at vi må kontakte dig, fortsætte med at indsamle, bruge eller offentliggøre dine oplysninger, tilbage ved at kontakte os på bogholderi@sc-security.dk eller skrive til os på: sc-security.dk, Ishøj, 2635, Bjerggården 9, 1.tv, Danmark

 • 3.5 OFFENTLIGGØRELSE
 • Vi offentliggør muligvis dine personlige oplysninger, hvis det kræves af den gældende lov, eller hvis du overtræder vores Aftalevilkår.

 • 3.6 ONE.COM
 • Vores butik hostes af One.com. De leverer den online e-handelsplatform, der giver os mulighed for at sælge vores produkter og tjenester til dig. Dine data gemmes via One.coms datalagring, databaser og den generelle One.com-applikation. De lagrer dine data på en sikker server bag en firewall.

 • 3.7 BETALING
 • Hvis du vælger en direkte betalingsgateway til at fuldføre dit køb, benytter vores betalingsgateway fra en tredjepart muligvis dine kreditkortoplysninger til det formål. Se 3.8.

 • 3.8 TREJDEPARTSTJENESTER
 • Som hovedregel vil de tredjepartsudbydere, som vi benytter, kun indsamle, bruge og offentliggøre dine oplysninger i den udstrækning, det er nødvendigt for at kunne levere de tjenester, som de yder os.
  Visse tredjepartstjenesteudbydere som f.eks. betalingsgateways og andre der behandler betalingstransaktioner har deres egne fortrolighedspolitikker i forhold til de oplysninger, som vi skal levere til dem i forbindelse med dine købsrelaterede transaktioner. I forbindelse med disse udbydere anbefaler vi, at du læser deres fortrolighedspolitikker, så du kan forstå, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af disse udbydere.
  Vær opmærksom på, at visse udbydere kan være placeret i eller have faciliteter, der ligger inden for en anden jurisdiktion end enten dig eller os. Så hvis du vælger at fortsætte med en transaktion, der involverer tjenester fra en tredjepartstjenesteudbyder, kan dine oplysninger blive underlagt lovene i den eller de pågældende jurisdiktioner, hvor tjenesteudbyderen eller dens faciliteter er placeret. Når du forlader vores butiks websted eller omdirigeres til et tredjepartswebsted eller en tredjepartsapplikation, er du ikke længere underlagt denne Fortrolighedspolitik eller vores websteds Aftalevilkår.

 • 3.9 LINKS
 • Når du klikker på links i vores butik, kan du blive dirigeret væk fra vores websted. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspraksissen på andre websteder og opfordrer dig til at læse deres fortrolighedserklæringer.

 • 3.10 SIKKERHED
 • For at beskytte dine personlige oplysninger træffer vi rimelige forholdsregler og følger branchens bedste fremgangsmåder for at sikre, at oplysningerne ikke på uhensigtsmæssig vis går tabt, misbruges, tilgås, offentliggøres, ændres eller ødelægges. Hvis du giver os dine kreditkortoplysninger, krypteres disse oplysninger vha. SSL-teknologi (Secure Socket Layer) og gemmes med en AES-256-kryptering.

 • 3.11 MYNDIGHEDSALDER
 • Når du bruger dette websted, erklærer du, at du er myndig der, hvor du har bopæl, eller at du er myndig der, hvor du har bopæl og har givet os dit samtykke til, at dine mindreårige pårørende må bruge dette websted.

 • 4. ÆNDRINGER AF DISSE AFTALEVILKÅR
 • Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre vores aftalevilkår, hvorfor du bør gennemse dem jævnligt.
  Ændringer og afklaringer træder i kraft umiddelbart efter, de er blevet offentliggjort på webstedet.
  Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne politik, får du besked om, at den er blevet opdateret, så du er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke forhold, om nogen, vi bruger og/eller offentliggør dem.
  Hvis vores butik opkøbes eller lægges sammen med en anden virksomhed, overføres dine oplysninger til de nye ejere, så vi fortsat kan sælge produkter til dig.

VI TAGER OS AF ALLE DINE SIKRINGS-BEHOV