BETINGELSER OG VILKÅR

Alle aftaler med SmartCam Security er omfattet af disse

handelsbetingelser såvel som dansk og international lovgivning.

 

Vi er Certificeret inde for ADK, AIA, ITV, TVO og Tågesikring.

 

 • Arbejdsbetingelser og vilkår:

 

 • Fakturaens montagepris (såfremt dette indgår) forudsætter, at arbejdsområdet er ryddet (typisk tilgængeligt for stige og montør. Endvidere at montagen kan foregå i en kontinuerlig arbejdsgang. Eventuelle gener og ventetid vil blive faktureret særskilt.). Vurdering af behovet for evt. leje af lift påhviler sælger idet, alle arbejdsregler skal overholdes. Betaling for leje af lift påhviler kunden. Montagen fordrer at befæstningen finder sted i materiale der er egnet. Væg og gulv skal være plane, samt i lod og vage. Der tages forbehold for eventuelle skader i forbindelse med demontage, herunder eventuelle mur- og malerreparationer, samt beskadigelse af skjulte rør og el-installationer. Evt. skader anses som hændelige og SmartCam Security påtager sig intet ansvar herfor. Eventuel udbedring/efterreparationer af væg, mur ol. indgår ikke i leverancen med mindre dette er specifikt beskrevet ordrebekræftelsen. Ved alle former for installationer er fremføring af fødestrøm, 230 V uden for SmartCam Securitys leverance, med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelse/tilbud. Et hvert kabeltræk i anses for at være den korteste vej og synlig installation. Montøren kan dog frit vælge andet. Ønskes skjult installation udføres dette på time basis, og vil blive faktureret særskilt enhver form for eventuel nedgravning af kabler og kabelføring til andet udstyr er uden for SmartCam Securitys leverance.

 

 • Materiel til rådighed ved SmartCam Security  montage. Det påhviler kunden at sørge for adgang til 230 V til brug for montagearbejdet. Såfremt der ønskes remote connection til systemet, enten til brug for billede transmission eller service modul ifb. Med serviceaftale påhviler det kunden, at få etableret internet-stik i umiddelbar nærhed af centralplacering.

 

 • Kunde er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning samt til ikke at krænke 3. mand ved materiale m.v. ved brug af SmartCam Securitys produkter. Det gælder blandt andet pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende.

 

 • Kunden skal efterleve betingelser og retningslinjer for SmartCam Security samarbejdspartnere/ leverandører inden for de respektive områder.

 

 • SmartCam Security fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. brugt hos kunden. For dette er kunden den til enhver tid ansvarlige.

 

 • Afvigelser af disse retningsbetingelser er kun gældende hvis det udtrykkeligt fremgår specificeret i kundens aftale med SmartCam Security

 

 • Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændringer samt ændringer i kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til SmartCam Security

 

 • Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, og de betingelser der måtte være, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten. Dette kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er stoppet 2 dage efter afsendelsen af en skriftlig advarsel. Denne skal indeholde et grundlag for beslutningen og en tydelig advarsel omkring følgerne.

 

 • Betalingsbetingelser:

 

 • Alle priser angivet af SmartCam Security er netto danske kroner ekskl. moms med mindre andet er angivet.

 

 • Materialeleverance 1 dage netto fra levering og montage leverance 1 dage netto. Sælger kan frit vælge at fakturere såvel levering og montage beløbet samlet 1 dage netto fra påbegyndt montage. Sælger kan frit vælge at fakturere et depositum ved kundens ordreaccept. En eventuel forsinkelse af den aftalte montage startdato, giver ikke kunden ret til udskydelse af betalingstidspunktet for selve materialeleverancen.

 

 • Ved opgaver til DKK 2.000,- ekskl. moms og derover kan SmartCam Security kræve op til 50% af beløbet forudbetalt.

 

 • Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling, hvorfor overskridelse af betalingsdatoen automatisk medfører, at rabatter ophæves og opkræves til fulde. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger. I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdato med den til enhver af SmartCam Security tid fastsatte rentesats, p.t 2% pr. påbegyndt måned, som vil fremgå af fakturaen. Ved salg på kredit tages fuldt ejendomsforbehold i henhold til lov om kreditaftaler af 1990, indtil samtlige ydelser er betalt incl. Eventuelle renter og gebyrer. SmartCam Security forbeholder sig ret til at elektronisk at spærre adgangen til og lukke overvågningssystemet ned, således at dette ikke længere er i drift indtil fuld betaling har fundet sted. Ejendomsretten overføres først, når leverancen er fuldt ud betalt. Kunden må ikke sælge, pantsætte eller på anden måde foretage retslige dispositioner over leverancen, ligesom kunden er forpligtet til at holde denne forsikret mod tab ved skader, som kunden kan få dækket ved tegning af skadeforsikring i et forsikringsselskab. Forsikringen skal dække skader opstået ved hændelige begivenheder eller udefra kommende hændelser, f.eks. brand, indbrud, hærværk, vandskade, overlast, elektroniske forstyrrelser, lynskader eller lign.

 

 • SmartCam Security forbeholder sig retten til at benytte kunden som reference i forbindelse med salgsmateriale, marketing og forespørgelser. Kunden giver dertil SmartCam Security lov til at bruge kundens navn, logo, reference og løsninger i denne forbindelse.

 

 • SmartCam Security er berettiget til at indstille alle services m.v. uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning, konkurs eller hvis SmartCam Security kontrakter, betingelser eller betalinger ikke overholdes.

 

 • Alt arbejde ud over hvad der indgår i tilbud, foregår på timebasis. Her faktureres for hver påbegyndte halve time.

 

 • Et tilbud afgivet af SmartCam Security er gyldigt i 20 dage fra tilbudsdato. Ønskes der tilføjelser eller ændringer til det afgivne tilbud, skal der udarbejdes et nyt tilbud.

 

 • Garantibetingelser:

 

 • Ved overdragelse af det leverede overtager kunden overfor 3. Part alle forpligtigelser, som er forbundet med driften og eventuelle forstyrrelser forårsaget heraf. I en periode på 12 måneder for erhverv og 24 måneder for private fra varens leveringsdato, påtager SmartCam Security sig udbedring af fejl i det leverede anlæg, når fejlen har karakter af materiale- og fremstillingsfejl. Fejl, der skyldes overlast, slitage og eller fejlbetjening, er ikke omfattet af SmartCam Security afhjælpningspligt. SmartCam Security omskifter eventuelt defekte dele ved levering af nye eller reparerede dele for egen regning og afholder den ved fejlens udbedring medgåede arbejdstid og kørsel. Udbedringer skal kunne udføres fortløbende indenfor SmartCam Security normale arbejdstid. SmartCam Security påtager sig intet ansvar for leverancer, som ikke er fortaget af SmartCam Security eller dennes underleverandører, som en del af den indgående entreprise/købsaftale.

 

 • Opbevaring af IP-adresser:

 

 • SmartCam Security forbeholder sig ret til at opbevare IP-adresse til kundens overvågningsløsning. IP-adressen benyttes udelukkende til servicebrug og VSM (virtuel sign monitor) såfremt denne ydelse er tilvalgt. Kunden har mulighed for selv at ændre adgangskoden såfremt, at det ikke ønskes SmartCam Security har billede mæssig adgang til systemet. Produkt ansvar!

 

 • SmartCam Securitys ansvar følger Dansk rets almindelige erstatningsregel (culpa-reglen), med de nedenfor nævnte begrænsninger. SmartCam Security dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til til SmartCam Securitys produkter. SmartCam Security hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod, samt driftstab tidstab, avancetab eller lignede indirekte tab. SmartCam Security ansvar er begrænset således, at erstatningen i intet tilfælde kan overstige Kr. 100.000. Enhverv skade skal omgående meldes til SmartCam Security. Udbedring heraf kan ske efter SmartCam Security forudgående skriftlige accept. SmartCam Security påtager sig intet ansvar for skader, der kan henføres til strejke eller lockout, importforbud, uroligheder, krig og lign,

 

 • SmartCam Security forbeholder sig ret til, af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager, til enhver tid, at skaffe sig adgang til vores kunders brugerdata. I disse tilfælde vil SmartCam Security være underlagt en tavshedspligt overfor tredjepart. Dertil kan SmartCam Security ikke holdes ansvarlig for tab af data. Det er kunden som står for at foretage de nødvendige backups.

 

 • Skriftlige aftaler betragtes som bindende.

 

 • SmartCam Security kan ikke holdes ansvarlig for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden.

 

 

 • Drifsaftale:

 

 • Foruden ovenstående betingelser gælder følgende betingelser for service aftaler med SmartCam Security.
 • Aftalen dækker serviceudbedring af systemet, hvis det har fejl/defekter opstået ved almindeligt brug. Serviceaftalen dækker kørselsomkostninger til hele Sjælland, teknikerens tid, forbrugsmaterialer herunder stik, kabler, udskiftning af defekte kameraer, server mv.
 • Driftsgaranti - Går systemet ned, kommer vi med et andet system mens det er til reparation.Driftsovervågning via opkobling såfremt dette er tilvalgt.
 • Aftalen dækker ikke strømsvigt, hærværk, brand, tyveri, bruger fejl, justering af kameraer, almindeligt eftersyn uden fejl på systemet o.lign.
 • Fejl udbedres inden for 5 dage efter fejlmelding. Ved totalt nedbrud opgraderes service opgaven for hurtigere udbedring.
 • Aftalen er baseret på en årlig forud fakturering. Aftalen kan opsiges med gensidigt 3 måneders varsel.
 • Aftalen dækker ikke leje af lift.
 • Aftalens pris reguleres en gang årligt med en prisstigning på 3%.

 

 • SmartCam Security er frit stillet til at vælge at skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter.

 

 • SmartCam Security kan ikke holdes ansvarlig for tredjeparts fejl som nedetid på servere med mv.

 

 • SmartCam Security kan til enhver tid ændre i disse retningslinjer uden varsel. Det er kundens ansvar at holde trop.

 

 

Version 3.7 SmartCam Security Gældende pr. 1 januar 2015

5 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE SMARTCAM SECURITY

 

 • Over 10 års erfaring inde for sikring og service

 

 • Nyeste teknologi

 

 • Kvalitetsbevidst og professionel virksomhed

 

 • Personlig kontakt

 

 • Hurtig leveringstid

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

 

Alle hjem og virksomheder er forskellige i indretning og udtryk, vores sikringskonsulenten kan vejlede jer/dig i den bedste løsning for dit hjem eller virksomhed.

 

 

SmartCam Security

SmartCam Security er bestående af ren sikkerhedstjeneste, samt montering af sikkerhedsudstyr, til både privat, erhverv eller til den offentlige sektor.

 

Vi er et AIA, ITV / TVO Certificeret firma og har hovedkontor i Ishøj

 

 

 

Firma: +45 72 20 03 23

Copyright © 2015 SMARTCAM SECURITY.

All Rights Reserved.